มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 56 : โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน จ. ยโสธร

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านบ้านนาดีดอนจาน จ. ยโสธร เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่กให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน จ. ยโสธร โดยทำการเปิดส่งมอบวันที่ 12 เมษายน 2560

ชมพูนุช สุทธิธรรม

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *