ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 78

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 78 : โรงเรียนบ้านบางคู จ.ภูเก็ต