ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 71

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 71 : โรงเรียนวัดฟังยอม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช