การพิจารณาโรงเรียน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโรงเรียน

 1. โรงเรียนรัฐบาล ขนาดเล็ก ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 2. มีนักเรียนรวมกันไม่เกิน 200 คน ทุกระดับชั้นการเรียน

 3. มีเจ้าหน้าที่หรือครูประจำวิชาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 4. มีระบบไฟฟ้าและ มีห้องคอมพิวเตอร์แยกเป็นสัดส่วนปลอดภัยจากการโจรกรรม

 5. เป็นโรงเรียนที่ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ มีห้องคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐบาลในการปรับปรุง

 6. เป็นโรงเรียนที่ห่างไกล และมีระบบดาวเทียมของกระทรวง หรือ ADSL

 7. คณะกรรมการมูลนิธิ จะพิจารณาจาก

  1. ความจำเป็นเร่งด่วน

  2. ประโยชน์ที่เด็กนักเรียนจะได้รับ

  3. ความพร้อมของบุคคลากรประจำโรงเรียน


รูปแบบของศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้

       ได้ออกแบบตามหลักการพื้นฐานการออกแบบ Data Center ทั้งระบบไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ และ เน็ตเวิร์ค โดนศูนย์จะประกอบด้วย

 1. คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ชุด
 2. เครื่องพิมพ์ Printer 1 เครื่อง
 3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวนตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียน
 4. เก้าอี้ จำนวนตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียน
 5. ระบบไฟฟ้า, ระบบกราวนด์
 6. ระบบ Network, Internet

รูปแบบการดำเนินการก่อสร้าง

ทางทีมงานจะทำการสำรวจสถานที่เพื่อจัดทำแบบเบื้องต้น จากนั้นจะนำทีมช่างเข้าดำเนินการทาสี ปรับปรุงสภาพภายในศูนย์การเรียนรู้, วางระบบไฟฟ้าและ Network จากนั้นจึงดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ อาทีเช่น โต๊ะคอมพิวเตอร์, เก้าอี้, คอมพิวเตอร์, Printer และ Network เป็นต้น


ดาว์นโหลดใบสมัครโครงการ

ใบสมัคร-ucf