ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิอุทัย ชัยปัญญา (U.C.F.)

มูลนิธิยู.ซี.เอฟ. ก่อตั้งมาจากชื่อ คุณอุทัย ชัยปัญญา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ ของ

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ที่เป็นกำลังหลัก ในการดูแลงาน Maintenance และ Hotline 24 ชั่วโมงตลอด 3ปีกว่า จนได้รับอุบัติเหตุรถชนจากไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 ซึ่งคุณอุทัย ชัยปัญญา คือต้นแบบของทีมงานบริการ ทั้งในด้านงาน ด้านครอบครัว ด้านการทำประโยชน์ให้พุทธศาสนา และสังคม อีกทั้งเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของบริษัทฯ คุณอุทัย ชัยปัญญา จึงถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำประโยชน์และความดีแก่สังคม ดังนั้น
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด และทีมงานทุกคน

จึงได้ร่วมใจก่อตั้งมูลนิธิอุทัย ชัยปัญญา ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ
ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550


วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนที่ขาดแคลน และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
  • สนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลน
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • เพื่อดำรงและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนา
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด