ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 70

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 70 : โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง จ.ยะลา (จังหวัดที่ 61)