ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 69

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 69 : โรงเรียนบ้านหนองแอก จ.สระแก้ว (จังหวัดที่ 60)