ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 62

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 62 : โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญ วันครู ) จ.อุตรดิตถ์ (จังหวัด ที่ 54)