ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 64

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 64 : โรงเรียนบ้านฉางหลาง จ.ตรัง (จังหวัดที่ 56)