ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 61

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 61 : โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ จ.สุโขทัย (จังหวัดที่ 53)