ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 67

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 67 : โรงเรียนบ้านนานวล จ.อุบลราชธานี (จังหวัดที่ 58)