มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 63 : โรงเรียนบ้านคำไฮ จ.นครพนม (จังหวัดที่ 55)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้  63 : โรงเรียนบ้านคำไฮ จ.นครพนม (จังหวัดที่ 55) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ

ชมพูนุช สุทธิธรรม

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *