Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 45

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 45 : โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) จ.แพร่ (จังหวัดที่ 39)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 43

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 43 : โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง จ.พิษณุโลก (จังหวัดที่ 37)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 42

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 42 : โรงเรียนวัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) จ.อ่างทอง
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 41

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 41 : โรงเรียนบ้านนาสีนวล โนนสะอาด จ.ยโสธร (จังหวัดที่ 36)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 40

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 40 : โรงเรียน ตชด. บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จ.จันทบุรี (จังหวัดที่ 35)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 39

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 39 : โรงเรียนบ้านบุ่ง จ.อุทัยธานี (จังหวัดที่ 34)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 38

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 38 : โรงเรียนวัดท่าสามัคคี จ.อ่างทอง (จังหวัดที่ 33)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 37

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 37 : โรงเรียนวัดถั่วทอง จ.ปทุมธานี (จังหวัดที่ 32)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 36

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 36 : โรงเรียนบ้านจำปาหวายจ.พะเยา (จังหวัดที่ 31)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 35

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 35 : โรงเรียนวัดโพธิมงคล จ.ชัยนาท (จังหวัดที่ 30)
Read More
/