ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 35

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 35 : โรงเรียนวัดโพธิมงคล จ.ชัยนาท (จังหวัดที่ 30)