ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 36

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 36 : โรงเรียนบ้านจำปาหวายจ.พะเยา (จังหวัดที่ 31)