ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 34

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 34 : โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง จ.ลำปาง (จังหวัดที่ 29)