ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 33

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 33 : โรงเรียนบ้านปรือน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดที่ 28)