ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 39

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 39 : โรงเรียนบ้านบุ่ง จ.อุทัยธานี (จังหวัดที่ 34)