ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 58

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 58 : โรงเรียนคลองเสาธง จ.สมุทรปราการ (จังหวัดที่ 50)