ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 53

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 53 : โรงเรียนบ้านสายโท 1 จ.บุรีรัมย์ (จังหวัดที่ 47)