ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 52

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 52 : โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง จ.ตาก (จังหวัดที่ 46)