ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 51

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 51 : โรงเรียนบ้ายไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) จ.เลย (จังหวัดที่ 45)