ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 50

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 50 : โรงเรียนบ้านสามเสียม จ.ชุมพร (จังหวัดที่ 44)