ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 49

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 49 : โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง จ.ขอนแก่น (จังหวัดที่ 43)