ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 47

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 47 : โรงเรียนบ้านหนองจาน จ.มหาสารคาม (จังหวัดที่ 41)