ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 20

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 20 : โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ จ.เชียงราย (จังหวัดที่ 18)