ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 21

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 21 : โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา (จังหวัดที่ 19)