ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 22

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 22 : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี (จังหวัดที่ 20)