ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 19

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 19 : โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.นครปฐม (จังหวัดที่ 17)