ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 18

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 18 : โรงเรียนวัดเนินผาสุก จ.ปราจีนบุรี (จังหวัดที่ 16)