ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 17

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 17 : โรงเรียนบ้านหนองโงว้ จ.ชัยภูมิ