ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 16

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 16 : โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี (จังหวัดที่ 15)