ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 15

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 15 : โรงเรียบบ้านคลองสอง จ.ฉะเชิงเทรา (จังหวัดที่ 14)