ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 14

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 14 : โรงเรียนท่าเสลา จ.เพชรบุรี (จังหวัดที่ 13)