มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 48: วัดศรีสว่าง จ.ร้อยเอ็ด

  คณะทีมงานจาก UCF ได้เดินทางไปยัง วัดศรีสว่าง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อทำการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ 48 โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนในหมู่บ้าน รวมถึงเหล่าเด็กๆที่มาวัด

Read More

ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาค เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) จังหวัดอ่างทอง

ร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) เนื่องด้วยทางมูลนิธิ U.C.F. ได้รับจดหมายขอความอนุเคราะห์จากทาง โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) ให้ช่วยปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ และเมื่อทางมูลนิธิได้ลงสำรวจสถานที่จริงจึงได้พบว่าโรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 103 คน ครูจำนวน 5 คน นักเรียนส่วนใหญ่ ครอบครัวมีฐานะยากจนและมีปัญหาครอบครัวแตกแยก ทางโรงเรียนขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน สภาพแวดล้อมของอาคารเรียนไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ เท่าที่ควร โดยเฉพาะอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าและปัจจุบันขึ้นราทั้งหลังทั้งภายในภายนอก ซึ่งไม่ถูกสุขอนามัยแบะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทางเดินหายใจของนักเรียนและครูระยะยาวได้ ทำให้ทางโรงเรียนจำเป็นต้องหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้พร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ให้มีมาตรฐานสำหรับนักเรียนในถิ่นธุรกันดาร แต่ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในส่วนนี้อยู่มาก ดังนั้นทางมูลนิธิ U.C.F. จึงได้เป็นสื่อกลางในการขอรับบริจาคและรวบรวมเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นงบประมาณ 250,000 บาท เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดเล็ก กิจกรรมทุกอย่างนอกขาดเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลแล้ว ทางโรงเรียนอนู่ได้ด้วยการบริจาคแบ่งปันน้ำใจให้กันและกัน งบประมาณทั้งหมดจึงได้จากการบริจาค โดยมีคณะครูในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนเป็นผู้นำในการบริจาคเงินให้กับทางโรงเรียน มูลนิธิ U.C.F. จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) ได้ที่ บัญชีมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ เลขที่บัญชี

Read More