วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนที่ขาดแคลน และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
  • สนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลน
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • เพื่อดำรงและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนา
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *