ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 71

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 71 : โรงเรียนวัดพังยอม จ.นครศรีธรรมราช (จังหวัดที่ 62)