ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 65

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 65 : โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด