มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 57 : โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ จ.พัทลุง (จังหวัดที่ 49)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนวัดโคกศักดิ์  จ.พัทลุง เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ จ.พัทลุง โดยทำการติดตั้งและส่งมอบวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

ชมพูนุช สุทธิธรรม

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *