มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 64 : โรงเรียนบ้านฉางหลาง จ.ตรัง (จังหวัดที่ 56 )

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 64 :โรงเรียนบ้านฉางหลาง จ. ตรัง (จังหวัดที่ 56 ) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ  

ชมพูนุช สุทธิธรรม

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *