มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 61 : โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ จ.สุโขทัย (จังหวัดที่ 53)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 61 : โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ จ. สุโขทัย (จังหวัดที่ 53) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ 

ชมพูนุช สุทธิธรรม

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *