มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนและศาสนสถานที่ห่างไกลความเจริญ
  2. สนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลน
  3. ร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศล

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *